Beeldschets afgestudeerde TOPClass leraar

De afgestudeerde leraar TOPClass werkt actief aan een goede interactie met iedere leerling, creëert in zijn groep een prettige en veilige leeromgeving en bevordert de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen. Hij weet zodanig met machts- en gezagsverhoudingen, afstand en nabijheid, vriendelijkheid en weerstand om te gaan dat er een goede basis is voor onderlinge verstandhouding en open communicatie. Dit alles laat hij zien in groepen waarin zich kinderen bevinden met ernstige (sociaal-emotionele) problematiek en waarbij er sprake is van een hoge mate van complexiteit. Hij heeft een realistisch zelfbeeld, is authentiek en kan goed omgaan met stressvolle situaties. Hij is in staat op basis van verkenning van de hulpvragen van de kinderen zijn handelen planmatig vorm te geven waarbij er professioneel wordt samengewerkt met andere deskundigen.

De student helpt, rekening houdend met ieders mogelijkheden, de kinderen zich de culturele bagage eigen te maken die ze nodig hebben om te kunnen functioneren binnen de samenleving. De afgestudeerde leraar is vakinhoudelijk en didactisch competent en in staat een krachtige overzichtelijke, ordelijke, ontwikkelingsgerichte leef- en leeromgeving te in te richten en is in staat op een overzichtelijke en inzichtelijke wijze de ontwikkeling van zijn leerling(en) vast te leggen. De leraar draagt bij aan een prettige en veilige werksfeer en is in staat daar waar nodig collega’s te (onder) steunen.

Hij onderhoudt contacten met ouders of verzorgers en alle andere betrokkenen rondom de leerling en met externe organisaties en is op de hoogte van de professionele infrastructuur van de betreffende school.
Hij is bekend met de leefwereld van de ouders en de culturele achtergrond van de leerlingen.
Het beroepsveld is complex en dynamisch; de afgestuurde leerkracht beschikt dan ook over een grote mate van flexibiliteit, is in staat de eigen professionaliteit voortdurend te ontwikkelen en verantwoording af te leggen voor het eigen handelen. Reflectief handelen stelt hem in staat om zijn beroepsuitoefening langs systematische en methodische weg bij de tijd te houden en te verbeteren in het licht van zijn mogelijkheden.
 

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan