Algemene informatie - Page 2

De handelingsbekwaamheid van de toekomstige leerkracht is van cruciaal belang bij de implementatie van dit beleid. Het TOPClass traject en het daaraan gekoppelde onderzoekstraject hebben als doel leerkrachten af te leveren die in staat zijn kinderen met gedragsproblemen binnen regulier- en speciaal onderwijs op adequate wijze te begeleiden. Naast de kwaliteiten waarover iedere leerkracht dient te beschikken (kennis van kinderen, leren en schoolvakken) zijn ook andere kwaliteiten noodzakelijk, zie Persoonskenmerken.

Bovendien ligt er een politiek besluit het onderwijs meer ‘passend’ te maken. Vanaf 2014 is ieder schoolbestuur verplicht iedere leerling een passend aanbod te bieden.

Aanvullende uitgangspunten
a. Het traject TOPClass loopt naast het reguliere curriculum (extra studiebelasting van 8 uur per week; 120% principe);
b. Traject is toegankelijk voor Pabo studenten die:

  • in het bezit zijn van 52 studiepunten (waarbij de studiepunten van de onderdelen ‘pedagogisch klimaat’, ‘praktijk’, ‘elementaire geletterdheid’ en ‘elementaire gecijferdheid’ verplicht zijn);
  • een schriftelijk positief advies van de studieloopbaanbegeleider hebben;
  • voldoen aan de criteria van de Avans-definitie Excellente student
  • stressbestendig zijn en zich niet snel laten ontmoedigen
  • in staat zijn voortdurende te reflecteren op het eigen handelen

c. Het traject is open voor voltijd- en deeltijdstudenten;
d. Het traject wordt voor 50% -50% door personeel namens de Pabo Breda en namens de betrokken besturen uitgevoerd;
e. Bij de ontwikkeling wordt uitgegaan van een competentiegerichte opleiding waarbij de uitgangspunten van zowel het beroeps- en competentieprofiel als het opleidingsprofiel van de Pabo Breda worden aangehouden;
f. Het traject wordt zo nodig ondersteund door scholing/deskundigheidsbevordering van de betrokken ontwerpers en uitvoerders zodat de Pabo en het participerende werkveld samen een lerend netwerk vormen;
g. Studenten in het bezit van het diploma Leraar Basisonderwijs en een afgeronde TOPClass gedragsspecialist hebben voorrang bij externe vacatures binnen de participerende besturen;
h. Wij streven ernaar studenten die het traject TOPClass met succes hebben afgerond in aanmerking te laten komen voor vrijstellingen binnen het programma van de master in Special Educational Needs (SEN).
 

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan